WebnitCMS Algemene voorwaarden.


WebnitCMS algemene voorwaarden download als PDF

Artikel 1 : Definities 

1.1. WebnitCMS: Dienst voor het hosten en beheren van website’s en webapplicaties.
1.2. Webnit: Webnit, gevestigd te Helmond, eigenaar en ontwikkelaar van WebnitCMS.
1.3. Gebruiker De natuurlijke of rechtspersoon die met Webnit een overeenkomst heeft afgesloten over het gebruik van WebnitCMS en aanvullende diensten betrekking tot WebnitCMS .
1.4. Aanvullende diensten: Domeinnaam beheer en registratie, modules en uitbreidingen voor WebnitCMS.
1.5. Overeenkomst: Door Webnit en de gebruiker overeengekomen ondertekend contract, voor het leveren van een dienst of diensten van Webnit.
1.6. Downtime: Tijd dat de website, die middels WebnitCMS beheerd wordt onbereikbaar is.

Artikel 2 : Algemeen
2.1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle overeenkomsten omtrent WebnitCMS, tussen Webnit en de gebruiker uitsluitend de hierna volgende voorwaarden. De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de uitleg ervan.
2.2. Webnit behoud zich het recht, deze algemene voorwaarden te wijzigen. Webnit zal de gebruiker tenminste 30 dagen voor het in werking treden van de gewijzigde voorwaarden, ter kennis stellen over deze wijziging. Zowel Webnit als de gebruiker zijn gebonden aan de nieuwe voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treed. De gebruiker behoud zich het recht, de overeenkomst te ontbinden vanaf de dag dat de wijziging van deze voorwaarden in werking treed, indien deze een substantiële verslechtering van de positie van de gebruiker inhouden.
2.3. Door de gebruiker en/of derden gedeponeerde voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 : Duur en Ontbinding overeenkomst
3.1. Minimale contract duur voor WebnitCMS en domeinnamen is 1 jaar, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, geld tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, een opzeg termijn van tenminste 30 dagen. Opzegging dient schriftelijk aan Webnit ter kennis worden gebracht. De gebruiker kan zijn overeenkomst ten alle tijden ontbinden, mits de minimale contract duur van de betreff ende overeenkomst is verstreken.
3.3. Webnit is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden als,
a. De gebruiker veelvoudig in gebreken blijf bij het voldoen van facturen.
b. De gebruiker WebnitCMS gebruikt voor doeleinde die in strijd zijn met de Nederlands wetgeving.
c. De gebruiker verzuimt in het nakomen van de verplichtingen volgens de bepalingen in artikel 4.
d. Over Webnit en/of de gebruiker faillissement is uitgesproken.
3.5. Indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, dient de gebruiker uiterlijk binnen 40 dagen voor de einddatum van de overeenkomst, schriftelijk of per email aan Webnit ter kennis te stellen dat de gebruiker zijn overeenkomst wil laten verlengen. Webnit zal de gebruiker tijdig schriftelijk of per email informeren over het afl open van een overeenkomst. Webnit behoud zich het recht om een overeenkomst niet te verlengen.
3.6. Na het ontbinding van een overeenkomst, blijven openstaande gelden onverminderd verschuldigd.

Artikel 4 : Rechten en plichten gebruik WebnitCMS.
4.1. Ten nimmer zal er door de gebruiker en diens personeel, erotische ofwel discriminerende content worden geplaatst of beheerd middels WebnitCMS.
4.2. Er mag door de gebruiker toegang worden verleent aan WebnitCMS mits de gebruiker dit nodig acht om zijn content te beheren. Het verlenen van toegang aan derden buiten uw organisatie is geheel op eigen risico. Er mag van de gebruiker verwacht worden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met inlog gegevens van WebnitCMS.
4.3. Webnit is gerechtigd de gebruiker te verplichten een door Webnit aangewezen internet browsers of een bepaalde versies hiervan, te gebruiken voor WebnitCMS.
4.4. De kwaliteit van door de gebruiker aangebracht beeldmateriaal en content, valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
4.5. Webnit is verplicht tot geheimhouding van door de gebruiker vergaarde email adressen, statistieken, en wachtwoorden opgeslagen in de database van WebnitCMS, en zal deze gegevens nimmer aan derden verstrekken.

Artikel 5 : Domeinnamen.
5.1. Domeinnamen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, alleen geregistreerd in combinatie met WebnitCMS. 5.2. Door Webnit geregistreerde domeinnamen, worden op naam van Webnit geregistreerd. De gebruiker kan ten alle tijden beschikking krijgen over een domeinnaam, indien alle openstaande facturen ter behoeven van het betreff ende domeinnaam, door de gebruiker volledig zijn voldaan.
5.3. Het gekozen domeinnaam en eventuele geschillen omtrent een domeinnaam, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, Webnit kan hier op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
5.4. Webnit behoud zich het recht, registraties van domeinnamen uit te stellen totdat, de betreff ende overeenkomst ondertekend geretourneerd en/of de eventuele overeengekomen aanbetaling voldaan is aan Webnit.
5.5. Indien de gebruiker zelf een domeinnaam beheerd, valt deze geheel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Webnit is gerechtigd een vooraf vastgestelde vergoeding te vragen voor het koppelen van een domeinnaam aan WebnitCMS, indien deze door de gebruiker zelf wordt beheert.

Artikel 6 : Onderhoud en verhuizing.
6.1. Webnit behoud zich het recht, de diensten tijdelijk te onderbreken in het kader van onderhoud of verhuizing van de programmatuur naar een ander datacenter.
6.2. Indien Webnit verwacht dat het onderhoud of verhuizing onderbreking van de service tot gevolg heeft zal Webnit,
a. Zich inzetten, om tenminste 7 dagen alvorens het geplande onderhoud of verhuizing, de gebruiker ter kennis te stellen van het geplande onderhoud of verhuizing.
b. Indien mogelijk de werkzaamheden tussen 23:00 en 5:30 te laten plaatsvinden, om mogelijke hinder te minimaliseren.
6.3. Indien onderbreking van de service van het gevolg is van een mislukte update, is Webnit gerechtigd, zonder enige aansprakelijkheid, deze onderbreking binnen 24 uur te verhelpen.
6.4. Webnit heeft toegang tot alle bestanden en in de database opgeslagen gegevens van WebnitCMS, indien Webnit dit nodig acht in het kader van onderhoud, veiligheid en systeem analyse. Nimmer strekt deze toegang tot het overdragen van deze gegevens aan derden.

Artikel 7 : Onderbreking.
7.1. Indien downtime is geconstateerd, dient de gebruiker Webnit direct per email of telefoon ter kennis te stellen van deze onderbreking. Ook dient de volgende informatie te worden bijgevoegd.
a. Tijdstip constatering van de downtime.
b. Naam van het domein.
c. Contact gegevens gebruiker.
7.2. Na de ter kennis stelling door de gebruiker in overeenstemming met artikel 7.1, zal Webnit indien mogelijk een schatting geven over de hersteltijd, en zich inspannen de onderbreking indien mogelijk zo spoedig mogelijk te verhelpen.
7.3. Downtime of onderbreking van de dienst door fouten in de programmatuur van WebnitCMS vallen geheel onder verantwoordelijkheid van Webnit.
7.4. Downtime of onderbreking van de dienst door het datacenter, vallen niet onder verantwoordelijkheid van Webnit.
7.5. Indien Webnit, de downtime ontstaan door fouten in de programmatuur niet binnen redelijk termijn kan herstellen, kan Webnit aansprakelijk worden gesteld zoals beschreven in de bepalingen van artikel 10.
7.5. Indien het datacenter, de downtime door fouten in het datacenter niet binnen redelijk termijn kan herstellen, mag van Webnit worden verwacht dat de programmatuur wordt verhuisd naar een ander datacenter.
7.6. Indien Webnit heeft voldaan aan de bepalingen zoals beschreven in artikel 6.2 en 6.3 zal de gebruiker deze onderbreking nimmer als downtime kwalificeren.

Artikel 8 : Intellectueel eigendomsrecht
8.1. Op grond van het intellectueel eigendomsrecht, berusten alle rechten van WebnitCMS, toebehorende programmatuur en overige intellectuele eigendommen, uitsluiten bij Webnit. De gebruiker huurt enkel de programmatuur gehost op een door Webnit gehuurde serverruimte.
8.2. Webnit behoud zich het recht om de aan zijn zeide toegenomen kennis opgedaan middels de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinde te gebruiken, voor zover geen strikt vertrouwelijke informatie van de gebruiker ter kennis aan derden wordt gesteld.
8.3. Alle middels WebnitCMS aangebrachte teksten, beeldmateriaal en overige content, blijven ten alle tijden eigendom van de gebruiker.
8.4. Niets in de overeenkomst en het verstrekken van informatie aan de gebruiker strekt tot overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker.

Artikel 9 : Tarieven, Facturatie en Betalingen.
9.1. Tarieven zijn exclusief BTW. en inclusief administratie kosten.
9.2. Webnit behoud zich het recht tarieven van aangeboden diensten tussentijds binnen redelijkerwijs te wijzigen. De gebruiker zal uiterlijk binnen 30 dagen ter kennis worden gesteld van deze wijziging.
9.3. Webnit is gerechtigd periodiek te factureren.
9.4. Facturatie zal plaats vinden op het facturatie termijn, zoals aangegeven op de overeenkomst. De eerste facturatie zal plaatsvinden 2 weken na het tekenen van de overeenkomst. Vervolg facturatie’s zullen geschieden 2 weken na ingang van het volgende termijn.
9.5. De gebruiker dient facturen uiterlijk binnen 2 weken na factuur datum te voldoen, tenzij schriftelijk of per email anders is overeengekomen. Facturen dienen via bank overschrijving te worden voldaan.
9.6. Indien de gebruiker in gebreken blijft in het tijdig voldoen van een factuur, is Webnit gerechtigd vervolg stappen te ondernemen, de eventuele administratie kosten en wettelijke rente mogen hierbij in rekening worden gebracht. Indien de gebruiker langdurig in gebreken blijft is Webnit gerechtigd de vordering van de incasso uit handen te geven, en mag de Webnit de dienst tijdig onderbreken tot alle openstaande gelden zijn voldaan.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid.
10.1. Indien Webnit aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de bepalingen beschreven in artikel 10.
10.2. Indien Webnit aansprakelijk mocht zijn eventuele schade, is deze beperkt tot factuurwaarde van de overeenkomst, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft.
10.3. Webnit is niet aansprakelijke voor geleden schade, indien Webnit is uitgegaan van door de gebruiker onvolledige en/of onjuiste verstrekte gegevens.
10.4. Webnit is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade word uitsluitend verstaan. a. De eventuele redelijke kosten, ontstaan door de communicatie tussen de gebruiker en Webnit, om de gebreken van Webnit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Webnit toegerekend kunnen worden. b. De eventuele redelijke kosten, ontstaan ter voorkoming en beperking van schade, voor zover de gebruiker aantoont dat hetgeen daadwerkelijk geleid heeft tot voorkoming of beperking van de schade
10.5. Webnit is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 : Geschillen.
11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Webnit partij is, zijn uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.
11.2. Webnit behoud zich het recht, een geschil bij de daarvoor bevoegde rechter voor te leggen.
11.3. De rechter in de vestigingsplaats van Webnit, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, tenzij de wet anders voorschrijft.
11.4. Er zal enkel beroep op de rechter worden gedaan, nadat beide partijen zich hebben ingespannen om onderling het geschil te beslechten.